Baekeland Fonds Home Baekeland Fonds I Baekeland Fonds II English Nederlands
Aandeelhouders PDF

Universiteit Gent

Universiteit Gent is met meer dan 41.000 studenten en 9.000 personeelsleden één van de grootste universiteiten in het Nederlands taalgebied. De Universiteit Gent huisvest een aantal internationaal erkende onderzoeksgroepen, o.a. in de domeinen van biomedische wetenschappen, biotechnologie, informatietechnologie, voedingstechnologie, chemie en farmaceutische technologie.

Het 30-koppige team van de dienst UGent TechTransfer is verantwoordelijk voor de valorisatie van onderzoeksresultaten van de partners van de Associatie UGent. Hieronder valt ook de ondersteuning van onderzoekers bij de oprichting van spin-offs. De dienst UGent TechTransfer ondersteunt jaarlijks de oprichting van 8 à 10 spin-offs met een belangrijk groeipotentieel. Meer informatie vindt u op www.techtransfer.ugent.be.

Arteveldehogeschool

De Arteveldehogeschool is een expertisecentrum voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie op gebied van grafische en digitale media, communicatie, gezondheidszorg, welzijn, onderwijs, bedrijfsbeheer en -organisatie. In dit kader heeft ze in 2000 COMPahs, het Centrum voor Onderzoek, Maatschappelijke Dienstverlening en Professionele Ontwikkeling van de Arteveldehogeschool, opgericht. Meer informatie via de weblink www.arteveldehs.be, onder COMPahs.

Hogeschool Gent

Hogeschool Gent kan bij de ontwikkeling van spin-offs een rol vervullen die complementair is aan die van de universitaire partner. De implementatie van wetenschappelijke onderzoeksresultaten in de industrie en de hieraan gekoppelde schaalvergroting zijn immers typisch aspecten waarvoor Hogeschool Gent de juiste competenties in huis heeft. We denken hierbij in de eerste plaats aan productontwikkeling en industriële demo’s, maar ook andere domeinen, zoals design en media, bedrijfskunde, management en IT en kennis van de non-profit sector kunnen van belang zijn bij de commercialisering van onderzoeksresultaten. Meer informatie over hun expertise en lopende onderzoeksprojecten vindt u  via www.hogent.be onder R&D.

Hogeschool West-Vlaanderen

De missie van de Hogeschool West-Vlaanderen is te fungeren als open kenniscentrum in de regio. Hierin speelt het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening met en voor anderen een prominente rol. Als instelling voor toegepast onderzoek werkt de Hogeschool West-Vlaanderen nauw samen met diverse actoren zoals de overheid, sociale en culturele instellingen en het bedrijfsleven. Zij wensen dan ook een stuwende kracht te zijn voor technologische en maatschappelijke innovatie en de ontwikkeling van creatieve ideeën.  Meer informatie vindt u op www.howest.be.

KBC Private Equity

KBC Private Equity (nu KBC Bank), de investeringsvennootschap van de KBC Groep, verstrekte groeikapitaal en financierde buy-outs, leverde geld en advies aan middelgrote ondernemingen in België en Centraal-Europa, de thuismarkten van de KBC Groep.
KBC Private Equity was in de thuismarkten van KBC Groep een toonaangevende risicokapitaalverschaffer. KBC Private Equity stelde zich op als een actieve aandeelhouder met een langetermijnperspectief, die betrokken was bij de beleidsbeslissingen en het management ondersteunde.

Fortis Private Equity Belgium

Fortis Privaty Equity Belgium (nu BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium) maakt deel uit van Merchant Banking, de afdeling zakenbankieren van BNP Paribas Fortis. Het verleent risicokapitaal aan ondernemingen. Het verschaft zowel venture capital, development capital als buy-out capital aan een brede waaier van bedrijven actief in zowel traditionele als innovatieve sectoren. BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium beheert alle Private Equity-activa van BNP Paribas Fortis Bank en treedt op als 'gatekeeper' voor BNP Paribas Fortis als geheel. In België, Nederland, Frankrijk, Spanje en Azië opereert BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium via eigen teams die zich richten op directe investeringen. Naast deze investeringen, beheert BNP Paribas Fortis Private Equity Belgiium een gediversifieerde fund of funds-portefeuille, die bestaat uit Europese en Noord-Amerikaanse buy-out- en venture capital-fondsen. 

Ethias

Ethias werd opgericht in 1919 (onder de naam "Omob") door vertegenwoordigers van de openbare besturen om een antwoord te bieden op een tweevoudige bezorgdheid: enerzijds de solidariteit nodig voor de wederopbouw van het land na de oorlog en anderzijds de verlaging van de verzekeringspremies (tot 50%) in vergelijking met de tarieven toegepast door de traditionele verzekeraars. Voortbouwend op haar succes, vertegenwoordigt Ethias vandaag een groep van vier afzonderlijke onderlinge verzekeringsverenigingen.

Volksvermogen

Volksvermogen is een investeringsmaatschappij met zetel te Gent en een van de referentieaandeelhouders van VDK Spaarbank. Daarnaast investeert ze in twee specifieke domeinen nl. in de sociale economie waarbij een combinatie van financieel en sociaal rendement wordt nagestreefd, en in innovatieve ondernemingen met duurzaam perspectief. Volksvermogen ondersteunt ook projecten met maatschappelijke meerwaarde.

ARKimedes-Fonds

ARKimedes-Fonds, dochteronderneming van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV), heeft 110 miljoen euro middelen opgehaald bij het publiek in 2005. De middelen van het ARKimedes-Fonds worden gebruikt voor investeringen in private risicokapitaalfondsen die erkend werden door ARKimedes Management (de zogenaamde ARKIV's), die op hun beurt deze middelen investeren in KMO’s in Vlaanderen. Dankzij de tussenkomst van het ARKimedes-Fonds kunnen private risicokapitaalfondsen hun investeringsmiddelen verdubbelen. De ARKIV’s beslissen zelf, onafhankelijk van het ARKimedes-Fonds, om al dan niet in te gaan op de financieringsvraag van een KMO.
Ze kunnen investeringen uitvoeren die aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de investering moet gebeuren in ondernemingen die voldoen aan de Europese KMO-definitie en beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest;
  • de investering gebeurt door middel van een nieuwe inbreng van geld. Die moet gebeuren via de inschrijving op een kapitaalverhoging, al dan niet in combinatie met de inschrijving op een lening;
  • de KMO gebruikt de financiële middelen die zij bekomt, om in het Vlaamse Gewest investeringen uit te voeren, werkgelegenheid te scheppen of toegevoegde waarde te creëren.

Elke ARKIV heeft een eigen focus qua sectoren en investeringsbedrag. Op www.arkimedes.be vindt men meer info omtrent erkende ARKIV’s en de ARKimedes regeling.